“Yes” Answers

1. Yeah,

2. Yea:h?

3. Yeah.

4. ºYhea:h.

5. Yea::h,

6. Ye:zs,

7. O:h yeah.

8. ↑↑>Yeh<

9. ts↓Yea:h,=↑heh-heh↑

10. Ye::s